محفل انس با قرآن   

                                                           
      

     

 

   قدافلح من تزکي و ذکراسم ربه فصلي

حتما رستگار مي شود کسي که خود را تزکيه کند و نام پروردگارش را ببرد و نماز بخواند.

                          (سوره اعلي آيات 15و14)

نماز يکي از علائم مومن است.

کلید آسمانها در نماز است
بدان معراج ما اندر نیاز است
اگر خواهی رسی روزی به وصلش
همه تقریب حق اندر نماز است
...

     
 
معرفی کتاب